Gazoid

GIF
Gameboy styled puzzle platformer
Platformer